٧-٢- مقدار توزيع كود شيميايي برحسب نوع (تن)
سال و استانجمعازتهفسفاتهپتاسهماكروكامل و ميكروها
١٣٧٥..............٢٢٢٥٦٦٩١٣٧٠٨٩٣٨١٣١٩٢٤١٥٧٨٠
١٣٨٠..............٢٩١٩٨١٣١٧٦١٦٣٧٦٥٦٢٤٢٢١٣١٧٦٢٨٨٧٥٨
١٣٨٥..............٤٥٧٤٢٣٨٢٥١١٩٨٩١٢٤٤٨٦١٣٧٨١٦٢٤٣٩٢٢٦
١٣٨٨..............٢٩٥٩٤٥٣١٩٧٨٥٦٦٧٣٧٩٠٣٦٧٣٨٢١٧٥٦٠٠
١٣٨٩..............٢٦٩٩٩٢٠١٧١٣٧٩٦(٢)٨٧٨٤٦٦٨٢٢٥٨٢٥٤٠٠
١٣٩٠..............١٦٠٣٦٢٣١٠٩٣٨٢٧٣١٥١٤٦٦١٩٠٠١٣٢٧٥٠
١٣٩١..............١٦٣٣٨٢٢١٣٨٣٩٧٩١٩٤١٩٦٥٣٩٤٧(٣)١٧٠٠
١٣٩٢..............١٦٤٥٣٧٩١١٩٣٢٤٧٤٤٣٥٥٨٨٥٧٤٠
آذربايجان‌شرقي..............٤٧٢٧١٣٦٢٧٢١٠٩٧٦٢٣٠
آذربايجان غربي..............٥٣١٠٥٣٥٠٤٢١٧٩٣٩١٢٤٠
اردبيل..............٤٤٩٥٦٣٣٥٩١١١٣٦٥٠٠
اصفهان..............٧٠٨٤٧٥٠٤٦٦١٩٩٩١٣٩٠٠
البرز(٤)..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ايلام..............٣٠٣٠٨٢٥١٢٦٥١٨٢٠٠
بوشهر..............١٤٢٨٦٩٤٠٧٤٨٠٤٧٥٠
تهران(٤)..............٤٣٤١٦٢٨٨٧٣١٤٥٤٣٠٠
چهار محال و بختياري..............٢٥٣٠٣١٩٤٥٩٥٧١٩١٢٥٠
خراسان جنوبي..............١١٤٣٧٧٦٠٢٣٨١٢٢٣٠
خراسان رضوي..............١١٧٦٦٥٧٨٨١٥٣٨٦٣١٢١٩٠
خراسان شمالي..............٢٨٥٣١١٧٩٦٧١٠٣٦٧١٩٧٠
خوزستان..............٢١٦٩١١١٧٣٥٧٩٤٣٣٣٢٠٠
زنجان..............٢٦٧٣٢٢٠٦٦٢٦٠٧٠٠٠
سمنان..............١٩٣٥٤١٢٢٦٣٧٠٩١٠٠
سيستان و بلوچستان..............١٩٧٢٨١١٤٧١٧٦٥٨٥٩٩٠
فارس..............١٨١١٦٧١٢٨٣٥٢٥٢٨١٥٠٠
قزوين..............٣٤٩٧٦٢٤٧٣٦١٠٢١٦٢٤٠
قم..............١٢٢٥٠٨٤١٣٣٨٣٧٠٠
كردستان..............٣٨٠١٦٢٩١٩٥٨٦٧٢١٤٩٠
كرمان(٥)٩٣٨٨٠٧٢٤٦٦٢١١٨٦٢٢٨٠
كرمانشاه..............٧٦٧٨٩٥٧٤٩١١٨٩٣٣٣٦٥٠
كهگيلويه و بويراحمد..............٢٠١٣٢١٥٨٠١٤٣٣١٠٠
گلستان..............١٠٦٧٥٢٧٥٣٥٩٣٠٦٠٠٧٩٣٠
گيلان..............٤٧٥١٩٣٢٢٧٣١٣٤٤٦١٨٠٠٠
لرستان..............٥٢٩٨٩٤١٩١٩١١٠٧٠٠٠
مازندران..............٧٤٧٩٥٤٦٧٨٣٢٥٤٣٥٢٥٧٧٠
مركزي..............٤٠٨٩٣٣٤٠٨٩٦٧٠٧٩٧٠
هرمزگان..............١٨٠٠٣١١١٦٦٦٨٣٧٠٠
همدان..............٥٩٢٩٩٤٢٣١١١٦٢٢٢٧٦٦٠
يزد..............١٨٠٦٩١٢٢٩٨٥٧٧١٠٠
١) اختلاف سرجمع با اجزا، مربوط به مقدار كود فسفاته اي مي‌باشد كه براي انبارهاي ذخيره سازي كود توزيع شده است.
٢)مقدار ١٠٩٤٩ تن کود فسفاته براي انبارهاي ذخيره سازي کود توزيع گرديده که در سر جمع منظور نشده است.
٣)ميزان توزيع شده کود کامل ماکرو طي سالهاي ٩٠و٩١ از محل خريد سال ٨٩ ميباشد .
٤) آمار استان البرز در استان تهران منظور شده است.
٥) مقدار كود شيميايي توزيع شده در شهرستان جيرفت در استان كرمان منظور شده است.
مأخذ - شركت سهامي خدمات حمايتي كشاورزي. دفتر طرح و برنامه.
مقدار ٣١٩٠ تن کود فسفاته براي انبارهاي ذخيره سازي کود توزيع گرديده که در سر جمع منظور نشده است.