٦-٢- اهم فعاليت‌هاي انجام شده در زمينه مرتعداري و مديريت تعادل دام و مرتع، و اصلاح و احياي مراتع
شرحواحد١٣٧٥١٣٨٠١٣٨٥١٣٨٨١٣٨٩١٣٩٠١٣٩١١٣٩٢
مرتعداري و مديريت تعادل دام‌ و مرتع(١)
(اتمام عمليات مميزي و تنسيق مراتع)..............هزارهكتار٤٢٥١٢٦٦٦٣٩٩٣٢٢١٠٢١٠٤٢٤٣٩٨٥٧٦٠١
تهيه طرح‌هاي مرتعداري ..............هزارهكتار٣٤٠٩١٠٠٩١٥٣١٣٠٧٨٠٠٤٦٢١٩٤٢/٢
ساماندهي چراي دام در سامان‌هاي عـرفي مراتع ..............هزارهكتار٠١١٠٥٩٥٩٧٢٨٣٦٨٩٦٣٩٥٠٠٢٥٧٣٢١٦٤٣٧١٠٧٦٨
بهبود و اصلاح مراتع..............
طرح بهبود و اصلاح مراتع كشور..............هزارهكتار٠٠١٣٦٠-٠-٠
اصلاح و احياي مراتع..............
بوته‌كاري و توليد نهال ..............هزارهكتار،هزاراصله٨١٧٤١١١١١
كپه‌كاري و كشت مستقيم ..............هزارهكتار٣٢٦١٤٩٢٢١٨١٩٥٥
كودپاشي مراتع ..............هزارهكتار٢١١٧٢٩١٢٩٩٤٩/٢
ذخيره نزولات آسماني ..............هزارهكتار٨٠٥٩٤٢٢٢٢٣٤٣٣٢/٤
احداث آبشخور ..............دستگاه١٢٧٥١٥٨١٢١٠٥١٠٢٦١١٥٣١١٨١٢٩٢٢٧٨
حفر چاه مالداري ..............حلقه١٥٨١٧٣٩٠٦٧٤٦٥٧٢٤٣٥
نصب تلمبه بادي ..............دستگاه٢١١١٨٤٠١٠٢٩٠٣
توليد بذر ..............تن٦٧١٤٦٨٣٩٠١٤٦٥٢٣٥١٨٤٠٣٠٣١٨٨
تبديل ديم‌زارهاي كم‌‌بازده به مرتع ..............هزارهكتار١٨١١١٢٥٤٥٩٠٤٢٩/٠
١) طرح ملي "مرتعداري و مديريت تعادل دام و مرتع" از سال ١٣٨٤ تحت عنوان "مديريت پايدار مراتع كشور" تغيير نام يافته و نيز عناوين برخي پروژه‌هاي آن تغيير نموده است.
٢) طرح "بهبود و اصلاح مراتع" از سال ١٣٨٤ استاني شده و پروژه‌هاي آن از سال ١٣٨٦ در قالب طرح "اصلاح و احياي مراتع" انجام مي‌پذيرد.
مأخذ - سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور. (ر. پ).
- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور. دفتر برنامه ريزي و بودجه.
٠