٥-٢- فعاليت‌هاي انجام شده در زمينه تثبيت شن‌هاي روان و بيابان‌زدايي
سال و استاناحداث خزانه (هكتار)توليد نهال گلداني (هزار اصله)نهال‌كاري (هكتار)بذرپاشي و بذركاري (هكتار)جمع‌آوري بذر (تن)مالچ‌ پاشي (هكتار)احداث بادشكن غير زنده (كيلومتر)احداث بادشكن زنده (هكتار)حفاظت و قرق (هكتار)تهيـه طرح‌هاي اجرايي بيابان‌زدايي (هزار هكتار)
١٣٧٥..............٥٩٣٤٧٠٤٣٤٧١١٣١٩٧٥٩١٧٢٨١٢٢٩٠٥٩٦٨٠١٨٤١
١٣٨٠..............٢٥٤٢٩٠٣٤٥٥٦٥٩٦١٠٤٨٩١٦٥٠٤٦٨٠٧٠٣٩٣٧٢٨٩
١٣٨٥..............٣٢٧٣٤٩٣١٠٥٦٢٧٧٢٤٢٣٠٤٤٥٢٤٢١٠٨٧٨١٦٨٣١٢٥٤
١٣٨٨..............٢٢٢٩١٥٩٨٥٦٥٦٦٢٤٨٣٠٠٥٤١٤٩٦٧٩٩٩٢٦٩٧٠٠٠
١٣٨٩..............١٢٢٥٤٥١١٤٦٢٥٠٨٠٥٢٦٠٣١٩٩٠٨٦٧٥٢٢٣٣٥٠٠٠
١٣٩٠..............١٣٢٥٦٩٨٢١٢٤٧٤٨٧٢٠٢٣٥١٨٤٠٨٤٠٤٨٠٠٠
١٣٩١(١)٢٢١٥٧٥٣٠٤٨١٠١٠٩٥٠٠٥٥٢٢١٨٥١٠
١٣٩٢..............٥/٢٣/٧٢٠٢/٩٩٩٠٨٤٣٧/٥٩٠٠٧٧٩١٩٢٢٣٣٩
آذربايجان غربي..............٠٠٢٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠
اصفهان..............٠٠٨١٥٢٢٧٠٠٠٠٣٢١٤٣٩
البرز..............٠٠١٤٠٠٠٠٠٠١١٠٠٠٠
ايلام..............٠٠٥٨٤٠٠٠٠٠٠٠
بوشهر..............٠٣/٢١٤٧٤٠٠٠٠٠٠٠
تهران..............٠٠٨٣٠٠٠٠٥٠٦٤٨٠٠
خراسان جنوبي..............١١٧٧١٥٠٨٢٠٠٢٩٠٠٣١٧٨٨٠٠
خراسان رضوي..............٥/٠٠١٢٢٠٤١٦٧/١٤٠٠٠٠٠
خراسان شمالي..............٠٠١٣٠٠٠٠٠٠١١١٠٠٠
خوزستان..............٠٠٢٤٥٣٠٠٠٠٠٢٩٩٧٢٠
سمنان..............١٦٠٥٨٠٠١١٠٠٢٠٢١٠٠٠٠
سيستان و بلوچستان..............٠٢٧٠٢/٢٧٧٠٠٠٠٢١٣٠٠٠٠٠
فارس..............٠٠١٦٩٠٠٠٠٠٠٠
قزوين..............٠٠٢٨٤٠١٠٠١٠٠١٧٥٠٠
قم..............٠٠٠٠٠٠٠٠٥٨٥٣٠
كرمان..............٠٠٤١٨٠٤٠٠٥٨٥٤٩٨٣٠
مركزي..............٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
هرمزگان..............٠٠٥٥٠٠٠٠٠٠٠
يزد..............٠١٩٢٢٨٠٠٠٠٠٠٥٠٧٢٠
١) استان‌هايي كه نام آن درج نشده است، فاقد فعاليت‌هاي مورد نظر در جدول مي باشد.
مأخذ - سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور. (ر. پ).
- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور. دفتربرنامه ريزي و بودجه.