٤-٢- ميزان توليد فراورده‌هاي چوبي(١) در حوزه ادارات كل منابع طبيعي مناطق شمال كشور (هزارمترمكعب)
سالگرده بينهچوب‌هاي الواري و تراورستيري، تونلي، كاتين و لاردههيزمزغال (هزار تن)
١٣٧٥..............٣٧١١٤٤٢٤٤٦٥٦٢٦
١٣٨٠..............٣٢٨٨٧٢٤٥٥٠٤٦
١٣٨٥..............٢٨٥٥٠٢٠٩٢٩٥١
١٣٨٨..............٢٧٦٢١٢٥٦٢٧٨١
١٣٨٩..............٢٦٤٣٢٢٣٦٢٤٩١
١٣٩٠..............٢٥٥٣١٢٣٠٢٢١//
١٣٩١..............٢٨٨٣٥٢٥٠٢٥٠١
١٣٩٢..............٢٣٣٣١٢٠٥١٩٧٥/٠
١) ميزان توليد فراورده‌هاي چوبي در سال‌هاي ١٣٨٥ و ١٣٨٦ با احتساب ٥ درصد و در بقيه سال‌ها با احتساب ١٠ درصد اُفت و ارّه خور مي‌باشد. اين ميزان توليد در سال ١٣٨٧ بدون احتساب ميزان اُفت و ارّه خور مي‌باشد.
مأخذ - سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور. (ر. پ).
- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور. دفتر برنامه ريزي و بودجه.
٠