٣-٢- موارد و مساحت آتش‌سوزي درجنگل‌ها و مراتع
سالموارد آتش‌سوزي (فقره) مساحت مورد حريق (هكتار)
جمعجنگل‌هامراتعجمعجنگل‌هامراتع
١٣٧٥..............١١٨١٤٣٩٧٤٢٢٧٤٧٨٥٨٢٩٢١٦٤٩
١٣٨٠..............٨٠١٣٦٩٤٣٢٧٧٤٤٣١٨٤٤٥٦٠
١٣٨٥..............١٢٣٧٦١١٦٢٦١١١٣٢٢٧٥٢٨٣٨٠
١٣٨٨..............١٠٣٧٤٣٤٦٠٣٥٧٥٣١٥٨٢٤١٧١
١٣٨٩..............٣٧٦٢١٤١٣٢٣٤٩٤٠٧٧٢٩٦٩٦٣١٠٧٦
١٣٩٠..............١٣٢٤٤٤٧٨٧٧٣٦٩٧٢٢٣٦٥٦١٣٣١٦
١٣٩١..............١١٨٣٥٠٦٦٧٧٨١٣١١٥٤٤٦٥٨٧
١٣٩٢..............١٨٩٧٦٥٧١٢٤٠١٥١٣٤٣٦٤٩١١٤٨٥
(١)دلايل كاهش آمار آتش سوزي:
- آمادگي نيروهاي حفاظتي
- حضور بيشتر نيروهاي حفاظتي در عرصه هاي منابع طبيعي
- ساماندهي نيروهاي حفاظتي و مردمي
- هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي ذيربط
- مديريت و بكارگيري به موقع تجهيزات
مأخذ - سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور. دفتر برنامه ريزي و بودجه.
٠