٢-٢- مساحت جنگل‌ها، مراتع و پديده‌هاي بياباني برحسب استان: ١٣٩١ (هكتار)
استانجنگلمرتعپديده‌هاي بياباني(١)
جمعخوب (متراكم)متوسط (نيمه‌متراكم)فقير (كم‌تراكم)
كل كشور ..............١٤٣١٩٠٦٣٨٤٨١٤٩٩١٧١٨١٢٥٠٢١٤١٩١٥١٥٦٢١٤٥٩٠٣٢٥٧٦٤٩٢
آذربايجان شرقي ..............١٤٣٤٦٧٢٤٧٣٤٤١٧٠٣٧٢٩١٣٥٩٧٠٧٤١٠٠٠٥١١٢٣٧٠
آذربايجان غربي ..............١٠٠٩٥٨٢٤٧٢٥٠٨٥٥٣٧٩٢١٠٦٣٣٧٦٨٥٥٣٤٠١٨١١٠٣
اردبيل ..............٥١٦٦٥٩٠٣٨٩٦٤٢٧٩٠٦٤٥٧٦٤٢١٨٣٤٩١٣٣٧
اصفهان ..............٤١١٨٤٧٦٣٢٨٦٥٥٢٨٠٠٧٠٤٠٣٩٨٨٥٦٤٤٥٩٧٢٩٨٥٨٢٧
البرز..............٢٤٢٠٤٣٨١٦٩١٨٧٢٠٩١٢٥٤٨٠١٢٥٤٨٠١٢٦٥٧
ايلام ..............٦٣٤٤٦١١١١٢٣٥٧٢٧٨٣٥٤٧٩٧٨٨٦٠٤٧٣٥٣٣٩٢٣
بوشهر ..............٢٠٤٣٠٦١٢٦٢٩٩٥٨٧٧٧٤٠٩٢٠٨٨٤٥٠١٠٣٣١٦٨٢
تهران ..............٢٣٨٩٥٨٤٨٢٩٨٢٢٠٢٨٩٣٤٩٠٤٢٢٧٨٩٦٧١٤٣٥٢٩
چهارمحال و بختياري ..............٣٣٥٦٥٤٩٠٨١٥٢١٨٢٣١٥٣٩٠٨٢٣٣٣٥٠١٣١١٨٨٩٣
خراسان جنوبي ..............٧١٢٠٣٣٦٢٨٨٠٩٢٦١٨٤٦٣٢٢٢٦٥٦٤٩٦٨٢١١٢٩٣٦٤
خراسان رضوي ..............٦٦٧٣٤١٦٥٥٨٣٥٦٣٠٤٥٣٠٢١٤٧٠٤٦٤١٠٦٧٨٠٥٩٣٦٢٠
خراسان شمالي ..............٤٢٤٧٤٠١٥٥٥٢٠٦١١٢٦١٥٦٢٧٢٤٤٨١٥٣٤٨٤٣٢٧٩
خوزستان ..............٩٣٨٣٢٦٢٤٧٧٦٩١٥٧١٠٧٣١٣٥٣٠٩٦٥٥٣٥٢٢٥٢١٣٤١
زنجان ..............٦١١١٣١١٣٧٠٦٠٢٤٠٤٤٢٤٢٥٣٠١٤٧١٣١٧٧٩٩٣١
سمنان ..............٣٤٠١٦٨٣٧٣١٠٨٣٢١٠٨٠٧٥٨٥٠٩٣٢٩٣٥١٨٣٥١١٢٢٩٤
سيستان و بلوچستان ..............٣٧٠٧٨٦١٠٦٤٨٤٩٩٢١٧٠٩٦٩٠٨١٢٩٩٥٢٣٢٧٤٤٨٠٤٩٥٦
فارس ..............٢٢١٨٩٢٥٧٣١٩٩٨٧٥٧٧٠٦١٧٣٥٢٧٦٥٥٢٧٠٠٥٦٦٩٧٢٥
قزوين ..............٢٦٨٧١٨٥٣٤٨٥٢٥٢٥٥٠٤٣٠١٢٢١٧٠٨١٣٢٩١٥١
قم ..............٤١٤٩٧٢٣٠١٩٢٤٩٨٣٤٨٣٠٦٨٥٦٩١١٧٦٣٨٣
كردستان ..............٣٧٢٣٠٧١٢٩٤٣٩٧٤٣٧٨٥٥٤٩٤٢١٢٣٦٢٣٣٠٣٣٥٤
كرمان ..............٥٩١٨٢٣٨١٨٦٣٠٠٨١٣٢٣٢٢١٤٠٤٦٥٨٩٠٩٣١٧٨٦٠٥٤٨
كرمانشاه ..............٥٢٨٥٠٧١١٨٨٤٣٨١٦٤٣٥٢٤٧٦١٦٦٥٤٧٩٢٠٢٥٩١٦
كهگيلويه و بويراحمد ..............٧٩٥٧٨٦٤٧٨٨١٢٦٣٩٦٦١٤٤٤١٨٢٧٠٤٢٨٤٠٤٢٧
گلستان ..............٤١٥٢٢١٨٦٢٨٢٥٣٨١٣١٧٤٠١٨٨٧٧٩٦٢١٢٦
گيلان ..............٥٤٥٥٧٦٢٤٤٩٨٦٩٨٨٤٣١٣١٦٨٤١٤٤٥٩١٧٧٩
لرستان ..............١٢٢٦٣٦٧٨٨٣٥٠٥١٤٦٨٥٧٦٧٢٢٠٩٦٤٤٣٩١١٧٤١
مازندران ..............١٠٠٦٥١٨٥٨٤٧١١٣٥٧٦٧١٢٠٥٠٦٨٢١٩٧٣١٠٨٦
مركزي ..............١٥٤٨١٧٧٢٩٥١٤٦٥٨٠٤١١٤٠٣٦٦١٦٦٧٨١٧٣١٤٣
هرمزگان ..............١٠٥٣٧٤٥٤٠٩٣٣٤٢٧١٢٢١٠٩٠٧٣٨٨١٧٢٤١٥١٥٠١٣
همدان ..............١٤٤١٦٦٥٧٦٧٣٢٣٥٠٥٢٨٣٩٧٧٥٨٢٨٥٢٦٣٧٢
يزد ..............١٠٧٠٩٦٦٥١٨٠٠٧٩١٦٢٣١١٢٦٧٩٥٥٢٩٩٥٨٩٥٩٣٥٧٢٥
١) پديده‌هاي بياباني عبارتند از: كوير، تپه‌هاي ماسه‌اي، پهنه‌هاي ماسه‌اي، دق‌هاي رسي، اراضي شور و نمك‌زار و اراضي بدون پوشش و بيرون‌زدگي ‌سنگي.
مأخذ - سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور. دفتر برنامه‌ريزي و بودجه.