اخبار دفتر

گزارش اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه مقابله با شیوع ویروس کرونا

گزارش اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه مقابله با شیوع ویروس کرونا ....

دبیرخانه سلامت سازمان حفاظت محیط زیست اهم اقدامات صورت گرفته در زمینه مقابله با شیوع ویروس کرونا را بصورت گزارشی در قالب کتابچه تدوین کرده است.

فایل PDF کتابچه اینجا  قابل  دریافت است. 
 
بيشتر