ارتباط با دفتر
ارتباط با دفتر مدیریت پسماند:

شماره تماس : 88233200
شماره فکس:  88233067