اخبار

.

تصویب نهایی راهنمایی ارزشگذاری اقتصادی تالابهای کشور

جلسه نهایی بررسی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی تالاب که بصورت مشترک بین دفاتر حفاظت و احیاء تالابها، اقتصاد و فناوری محیط زیست و طرح ملی حفاظت از تالابها دردست تدوین بود، در روز دوشنبه مورخ 98/11/14 در دفتر اقتصاد و فناوری محیط زیست با حضور آقای مهندس مرادی مدیر دفتر اقتصاد و فناوری محیط زیست و آقای دکتر ارواحی مدیر طرح ملی حفاظت از تالابها تشکیل و مورد تصویب قرار گرفت . و مقرر شد که مراحل ابلاغ و چاپ و انتشار را طی نماید . . شایان ذکر است که این راهنما با هدف ایجاد وحدت رویه در بحث ارزشگذاری  اقتصادی تالابها و اکوسیستمهای ساحلی به عنوان بخشی از فرآیند تعیین ارزش اقتصادی و محیط زیستی منابع و مواهب طبیعی تدوین گردیده و طی 4 جلسه توسط کارشناسان دفاتر مربوطه و همچنین جمعی از اساتید و مشاوران فعال در حوزه اقتصاد محیط زیست مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید