همکاران دفتر
          «پرسنل دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست»
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره مستقیم

شماره داخلي

1

خیرالله مرادی

سرپرست مدیریت اقتصادو فناوری محیط زیست

88233206

فاکس: 88233472

2

مریم ده هیجده

متصدی امور دفتری و بایگانی

88233206

1491

3

مهناز مسلمی

کارشناس پیگیری دفتر

88233206

1656

4

هاله سهراب زاده

معاون 

42781066

1066

5

سید امیر فاتح وحدتی

معاون

42781339

1339

6

داود حیات غیب

معاون 

42781303

1066

7

افسون اژدری

رییس گروه فناوری محیط زیست و توسعه پایدار

42781205

1205

8

فاطمه پلمه

کارشناس پژوهش

42781181

1181

9

فائزه آیت الهی

رییس گروه اقتصاد

42781319

1319

10

فروغ شادمان

کارشناس اقتصاد

42781320

1320

11

مهناز عزیزی

کارشناس اقتصاد

42781279

1279

سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید