اهداف و وظایف
مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست

.1  برآورد ارزش اقتصادی زیست بومها و منابع محیط زیستی (آب، خاک، هوا، تنوع زیستی)، همچنین برر سی و تعیین روشهای ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست محیطی و برآورد هزینه های خسارات وارده به محیط زیست   ناشی از طرح های توسعه، عوامل آلاینده و بلایای طبیعی(سیل، زلزله و خشکسالی، تغییراقلیم) و عوامل برون مرزی؛

.2  تهیه نظام دارائیهای عناصر محیط زیستی و پیشنهاد جایگاه آن در سرفصل های حساب های ملی(تهیه حسابهای اقماری محیط زیست(  و محاسبه دارایی های محیط زیست و تعیین نسبت آنها با تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص منطقه ای (GNP, GDP)

.3  بررسی و تعیین روش یا روشهای قیمت گذاری عناصر اصلی محیط زیست برای برآورد دقیق ارزشهای منابع محیط زیستی و خسارات وارده به محیط زیست؛

.4  تهیه برنامه ها و معیارهای رویکردهای نوین اقتصادی در پایداری منابع  )اقتصاد سبز، اقتصاد چرخشی و ...) با تاکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی؛

.5  تدوین دستورالعملها و برنامه های توسعه مشاغل سبز و سبزسازی مشاغل، نظارت و بروز نگهداشتن آنها با بهره گیری از مشارکت عمومی؛

.6  انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و تدوین برنامه های اجرایی در زمینه کاربرد ابزارهای اقتصادی در حفاظت از محیط زیست؛

.7 تهیه بانك اطلاعات پژوهشی و اقتصاد محیط زیست در راستای ترویج و به اشتراک گذاری اطلاعات و یافته های بدست آمده در اقتصاد محیط زیست برای کمك به حفظ محیط زیست؛

.8 تعیین اولویتهای امور پژوهشی فناوریهای حوزه محیط زیست با توجه به ضرورتها و نیازهای ملی، منطقه ای و بین المللی؛

.9 بررسی و تصویب طرحها و پروژه های حوزه فناوریهای محیط زیستی در سطح ملی) ستادی و استانی(؛

.11 تهیه و تصویب شرح خدمات تیپ طرحها و پروژه های فناوریهای حوزه محیط زیست؛

.11 شناسایی و معرفی فناوریهای نوین حوزه محیط زیست در جهت حفاظت محیط زیست؛

.12 حمایت معنوی از تجاری سازی طرحها و محصولات سازگار با محیط زیست؛

.13 تعیین ضوابط و تهیه دستورالعمل کارآمد و بروز طرحها، اختراعات و محصولات سازگار با محیط زیست؛

.14 تدوین شاخص های پایداری در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و گردآوری آمار و اطلاعات مرتبط با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط و لحاظ نمودن شاخصهای پایداری در تدوین برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت؛

.15 ترویج الگوهای توسعه پایدار تولید و مصرف در بخشهای مختلف کشور، با همکاری نهادهای ذیربط، ادارات کل حفاظت محیط زیست و دفاتر ستادی؛

.16 انجام امور دبیرخانه ای کمیته ملی توسعه پایدار.

سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید