گزارش بودجه(برنامه،تصویب نامه، بخشنامه،ضوابط،دستورالعمل)

 
عنوان شماره تاریخ نمایش
برنامه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 97 ----- -----
دستگاه های اجرایی مشمول بند پ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه ----- -----
دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی ----- -----
دستور العمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و غیرانتفاعی وابسته به دولت ----- -----
دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ----- -----
ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 97 ----- -----
بخشنامه بودجه سال 1397 82554 1396/7/5
تصویب نامه- خدمات رسانی به رزمندگان 5781/ت 54102هـ 1396/1/26
تصویب نامه- قانون بودجه در خصوص حقوق بازنشستگان 5708/ت 54204هـ 1396/1/26
تصویب نامه- ضریب حقوق اعضای هیات علمی 5700/ت 54204هـ 1396/1/26
بخشنامه بودجه سال 1396 کل کشور 79264 1395/7/4
برنامه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1396 کل کشور ---- ----
دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ---- ----
دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی ---- ----
دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی ---- ----
ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال 1396 ---- ----
 طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1395 ---- 1395/3/9
برنامه اعتبارات هزینه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1393 ---- ----
طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1393 ---- ----