قوانین بودجه سنواتی


 
عنوان شماره تاریخ نمایش
لایحه بودجه سال 1397 کل کشور- پیوست شماره چهار(بخش دوم): اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد ----- -----
لایحه بودجه سال 1397 کل کشور- پیوست شماره چهار(بخش اول): اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده ----- -----
لایحه بودجه سال 1397 کل کشور- پیوست شماره سه: بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ----- -----
لایحه بودجه سال 1397 کل کشور- پیوست شماره دو: درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی ----- -----
لایحه بودجه سال 1397 کل کشور- پیوست شماره یک: اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ----- -----
لایحه بودجه سال 1397 کل کشور- ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه ----- -----
قانون بودجه سال 1396 166431 1395/12/28
لایحه بودجه سال 1396 کل کشور ----- -----
قانون بودجه سال 1395 24229 1395/2/30
قانون بودجه سال 1394 160570 1393/12/27
قانون بودجه سال 1393 183090 1392/12/11
قانون بودجه سال 1392 67156 1392/3/26
قانون بودجه سال 1391 100/15750 1391/3/6
قانون بودجه سال 1390 38794 1390/3/1