معرفی مرکز
1397/12/15 چهارشنبه ساختار تشکیلاتی مرکز برنامه ریزی،تحول اداری و بودجه
1393/3/7 چهارشنبه
1392/9/9 شنبه
وظایف و ماموریت‌های اساسی

•  برنامه ریزی جامع به منظور ایجاد عزم و باور برای تحول و دگرگونی در ابعاد مدیریتی و سازمانی

•  ایجاد بستر مناسب برای اجرای برنامه های تحول اداری در سازمان:
 
       * طراحی و مهندسی مجدد ساختار تشکیلات و اصلاح فرآیندها و روشهای انجام کار

       * برنامه ریزی و ساماندهی سرمایه انسانی و ایجاد بستر مناسب برای ارتقای بهره وری و بهبود نظام‌های
         
          مدیریت اداری

       *  ایجاد زمینه لازم برای مشارکت کارکنان در تصمیم گیری‌های سازمانی از طریق نظام پذیرش و بررسی
          
           پیشنهادات و سایر موارد مرتبط

       * ارتقای سطح رضایت مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

•  مطالعه و تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت محیط زیست کشور

•  تهیه، تلفیق و تدوین برنامه عملیات فعالیت‌های هزینه‌ای و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب

    برنامه‌های مصوب و ابلاغ شده توسط معاونت برنامه ریزی و  نظارت راهبردی رییس جمهور

• تهیه و تنظیم موافقتنامه‌های بودجه هزینه‌ای در قالب فعالیتهای و برنامه‌های مصوب با توجه به نظام بودجه‌ریزی

و شاخص مند کردن اعتبارات هزینه ای


* گروه بودجه و تلفیق

• تهیه، تلفیق و تدوین برنامه عملیات فعالیتهای هزینه ای در قالب برنامه‌های مصوب و ابلاغ شده توسط معاونت

برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

• مطالعه و بررسی عملکرد برنامه‌ها، فعالیتها در راستای اهداف برنامه‌های توسعه و استفاده از نتایج حاصله در

جهت تغییر و اصلاح برنامه و ارائه راهکار در جهت تحقق هدف برنامه                                                ادامه 
                                                                                                          

 * گروه ساختار و تشکیلات

• مهندسی ساختار سازمانی، تهیه و تنظیم نمودار و تشکیلات تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی

از سوی مراجع ذیصلاح
 
• بروز نگهداشتن ساختار و وظایف سازمانی به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار

و تداخل وظایف و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در انجام وظایف و ماموریت ها                                     ادامه
                                                                                                                                     

* گروه تحول اداری و خدمات مدیریت

• برنامه ریزی، انجام مهندسی مهندسی فرآیندها و مطالعات مستمر به منظور شناخت فرآیندها و روش های انجام

کار، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، مستندسازی، اصلاح و استانداردسازی و الکترونیکی نمودن آنها

• مطالعه، تهیه و تدوین و کنترل فرمهای اداری، مالی، پشتیبانی و اختصاصی حوزه ها، کدگذاری و ترسیم نمودارهای

فرآیندهای انجام کار، اصلاح ، به هنگام سازی و استاندارد سازی آنها                                              ادامه
                                                                                                    

*  گروه برنامه‌ریزی

• مطالعه و تدوین اهداف، سیاست‌ها و خط مشی‌های محیط زیست در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف سازمان

• مطالعه وتدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت محیط زیست                                      ادامه

                                                                
 

بازگشت