آیکون منو
فرم ثبت اطلاعات سنجش آلودگی هوا توسط نماینده آزمایشگاه معتمد
اطلاعات آزمایشگاه
تاریخ ثبت اطلاعات توسط آزمایشگاه معتمد
نام آزمایشگاه معتمد
آدرس آزمایشگاه تلفن و نمابر آزمایشگاه
* شماره موبایل از آزمایشگاه معتمد جهت ارسال کد پیگیری ایمیل از آزمایشگاه معتمد
کدپستی آزمایشگاه توضیحات:
اطلاعات
* نام استان مکان نمونه برداری
* شهرستان تاریخ نمونه برداری
نام واحد مورد پایش آدرس واحد مورد پایش
نام دستگاه دودکش نمونه برداری
طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
ارتفاع از سطح دریا ارتفاع دودکش از محل ورود ذرات
ارتفاع محل نمونه برداری از محل ورود ذرات
فاکتورهای مورد سنجش و نتایج آزمایشگاه
Traverse points relative humidity Tg ºC
Vg m/s Volume metered m3 Sampling time Min
Dust weight mg Pst (mbar) Pdyn (mbar)
Dust ( Wet ) (mg/Nm3) Dust (Dry ) (Mg/Nm3)
کد امنیتی
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *