آیکون منو
سالنامه آماری کشوری
1394/4/6 شنبه

آمارهای محیط زیست
----------------------------------------------------------

١-٢ - تعداد ومساحت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در پایان اسفند ١٣٩٢ ( هکتار)

----------------------------------------------------------

٢-٢ - مساحت جنگل‌ها، مراتع و پدیده‌های بیابانی برحسب استان: ١٣٩١ ( هکتار)

----------------------------------------------------------
٣-٢- موارد و مساحت آتش‌سوزی درجنگل‌ها و مراتع

----------------------------------------------------------

٤-٢- میزان تولید فراورده‌های چوبی!(١) در حوزه ادارات کل منابع طبیعی مناطق شمال کشور (هزارمترمکعب)

----------------------------------------------------------
٥-٢ - فعالیت‌های انجام شده در زمینه تثبیت شن‌های روان و بیابان‌زدایی

----------------------------------------------------------

٦-٢- اهم فعالیت‌های انجام شده در زمینه مرتعداری و مدیریت تعادل دام و مرتع، و اصلاح و احیای مراتع

----------------------------------------------------------

٧-٢- مقدار توزیع کود شیمیایی برحسب نوع (تن)

----------------------------------------------------------

٨-٢- مقدار فروش سموم برحسب نوع (تن)

----------------------------------------------------------

٩-٢- میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای ناشی از مصرف انواع سوخت در بخش کشاورزی (تن)

----------------------------------------------------------

١٠-٢- میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای ناشی از مصرف انواع سوخت در بخش صنعت برحسب
نوع (تن) 

----------------------------------------------------------
١١
-٢- میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای ناشی از مصرف انواع سوخت در بخش حمل و نقل بر حسب

 نوع (تن)

----------------------------------------------------------

١٢-٢- میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای ناشی از مصرف انواع سوخت در بخش های خانگی، تجاری و

عمومی بر حسب نوع (تن)

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *