اخبار

طرح انتقال آب از دریای عمان

در مورخه 26/9/97 جلسه کمیسیون عمران مجلس به منظور بررسی طرح انتقال آب به استانهای شرق و جنوب کشور برگزار گردید. مدیر کل دفتر سواحل در این جلسه به تشریح مشکلات زیست محیطی ناشی از برداشت و تخلیه آب از دریای عمان پرداخت. در حال حاضر ظرفیت تولید آب شیرین از دریا در کشور به حدود 350 هزارمتر مکعب در روز رسیده است. براساس ماده 36 قانون برنامه ششم مقرر است 30% از آب شرب کشور توسط آب شیرین کنها از دریایعمان تامین گردد. نکته قابل ذکر در این خصوص استفاده از آب شیرینکنها برای تامین آب شرب می باشد نه بخشهای دیگر.

بيشتر