اخبار

 دومین جلسه کارگروه تخصصی ستاد ملی هماهنگی و مد یریت تالابهای کشور برگزار شد.

دومین جلسه کارگروه تخصصی ستاد ملی هماهنگی و مد یریت تالابهای کشور در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1/10/1398 در محل سالن جلسات معاونت محیط زیست دریایی و تالابها  با حضور معاون محترم محیط زیست دریایی و تالابها و نمایندگان عضو ستاد یاد شده تشکیل و موارد ذیل مورد بحث  و بررسی قرار گرفت:

 نظرات اصلاحی نمایندگان محترم حاضر در جلسه پیرامون اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها از جمله در مورد جبران خسارت وارده به تالاب  و ذکر آلودگی های نفتی و  اجرای عملیات نظامی به عنوان مصادیق تخریب  اخذ و مقرر گردید   موارد مطروحه  با لحاظ نظرات کارشناسی در پیش نویس  اصلاحی آیین نامه لحاظ گردد.

  1. دستگاههای اجرایی نظرات اجمالی  در مورد گزارش بخش تالاب به کارگروه سازگاری با تحولات زیست محیطی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را ارائه و مقرر گردید نظرات خود را  کتبا به سازمان ارسال شود.
  2. وزارت نیرو گزارشی از میزان سهم دریاچه ارومیه از ظرفیت آبی حوضه آبریز با ذکر کمیت و کیفیت  را ارائه و مقرر گردید با ستاد احیاء  دریاچه ارومیه در مورد  تخصیص آب مکاتبه شود.
  3. شرکت مدیریت منابع آب گزارشی از تعیین حریم بستر و حریم تالاب انزلی ارائه نمود.
  4. مدیر کل دفتر حفاظت و احیاء تالابها  گزارش اقدامات ، پیشنهادات و راهکارهای رفع چالشهای تالاب میانکاله و خلیج گرگان را در جلسه ارائه و مقرر شد تا گزارش برای  سایر دستگاهها ارسال تا در مورد اصلاح و تکمیل آن اعلام نظر نمایند.
بيشتر