براساس بند ز ماده یک مصوبه مورخ مرداد 1394هیئت دولت برای نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور، این سند توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سایر دستگاههای ذیربط مصرح در این مصوبه تنظیم به هیئت محترم دولت تقدیم شده است. بر اساس مصوبه فوق الذکر، راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب ها، سندی راهبردی بالادستی و برنامه عمل جامعی است که استفاده از رویکرد زیست بومی را در راستای پایداری تالاب های کشور نهادینه نموده و اهداف کلی برای حفاظت از تالاب ها و اقدامات اولویت‌دار و شیوه‌ همکاری بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و ذی‌نفعان را مشخص می‌سازد.

چشم انداز سند راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب ها عبارت است از: "آگاهی از ارزش‌های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی تالاب ها در سراسر ایران بالا رفته است. تالاب ها سهم مهمی در اقتصاد و زندگی مردم دارند و طبیعت (تنوع زیستی) در مسیر شکوفایی است. تصمیم گیران، توسعه پایدار را از طریق رویکردهای یکپارچه مدیریت آب و خاک و با لحاظ کردن اثرات تغییر اقلیم، پیگیری میکنند. آب کافی و سالم برای تمامی زیست بومهای تالابی تامین میشود. جوامع محلی و اشخاص حقیقی و حقوقی در تصمیم گیریهایی که بر تالاب هایشان تاثیر دارد، مشارکت دارند و این موضوع منجر به مدیریت اثربخش، حفاظت و استفاده خردمندانه از منابع تالاب میشود."

اهداف بلند مدت این سند عبارتند از:

1- جلوگیری از زوال و تخریب بیشتر تالاب های کشور از طریق رفع تهدیدها، اطمینان از تخصیص آب کافی و سالم و حمایت از احیای تالاب ها با هدف حفظ کارکردها و تنوع‌زیستی آنها.

2- اطمینان از بهره برداری تفرجی و اقتصادی پایدار از تالاب های کشور از طریق ارزیابی اثرات زیست محیطی موثر و با تاکید بر توان اکولوژیکی و ظرفیت برد تالاب ها.

3- اطمینان از ارتباط بین راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت از تالاب ها و هرگونه برنامه اجرایی که در ارتباط با آن تهیه میشود، با سایر سیاستهای حفاظت اراضی، خاک، آب، هوا، حیات وحش و خط مشی‌های توسعه اقتصادی به منظور تضمین حفاظت و بهره‌برداری خردمندانه از تالاب های کشور.

4-  اطمینان ازانجام مسئولیتهای ملی وبین المللی حفاظت ازتالاب ها شامل تالاب های فرامرزی،منابع آبی مشترک و گونه های مهاجر

5- اطمینان از انطباق مدیریت تالاب با تغییر اقلیم.

- ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب ها و دریاچه های کشور

یکی از مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی آب تشکیل ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب ها و دریاچه های کشور بود که ترکیب پیشنهادی کمیته تخصصی این شورا بشرح زیر می باشد:

این ستاد با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و عضویت روسای سازمانهای حفاظت محیط زیست (دبیر ستاد)، برنامه و بودجه، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزرای کشور، نیرو و جهاد کشاورزی، استانداران استانهای واقع در حوضه آبریز تالاب ها (حسب مورد)، نماینده شبکه سمن های تالابی کشور به معرفی دبیر ستاد، دو نفر عضو هیئت علمی دانشگاهی با معرفی دبیر ستاد ملی و تصویب ستاد تشکیل میشود.

وظایف پیش بینی شده برای ستاد ملی مدیریت و حفاظت تالاب های کشور عبارتند از:

1- نظارت بر اقدامات پیش بینی شده برای دستگاهها در سند راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت از تالاب های کشور

2- سیاستگذاری کلان برای مدیریت تالاب های کشور

3- هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در حوزه مدیریت تالاب ها

4- تصویب اعتبارات پیشنهادی دستگاهها برای ایفای مسئولیت در خصوص اجرای سند راهبردها و برنامه عمل تالاب ها

5- تصویب  طرح مدیریت و برنامه عمل  هریک از تالاب های کشور.