English
آیکون منو
اداره تجهیزات و پشتیبانی مناطق
1395/7/11 یکشنبه
  •     برنامه ریزی و اقدام در مورد تشکیل ستاد بحران های زیست محیطی و حوادث غیر مترقبه و پیگیری ویژه در مواقع بروز آنها با هماهنگی مدیران ستادی و استانی
  •     سیاست گذاری در زمینه مدیریت بحران با تابعیت از سیاستهای ملی
  •     برآورد نیازهای تجهیزاتی(حفاظتی ،رفاهی،عملیاتی و...) مناطق تحت مدیریت در امر حفاظت از عرصه های طبیعیو برنامه ریزی جهت تامین آنها
  •     تهیه بانک اطلاعات بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه و خسارات
  •     سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت تجهیز و ساماندهی مناطق تحت مدیریت با بهره گیری از اعتبارات ملی
  •     تعیین شاخص ها و معیارها به منظور استانداردسازی تجهیزات و امکانات مورد نیاز مناطق تحت مدیریت و محیط بانی ها
  •     برنامه ریزی جهت اجرای مدیریت نوین در مناطق تحت مدیریت