English
آیکون منو
اداره امور اجرایی و شکار و صید
1395/7/11 یکشنبه
 •     جمع آوری آمارهای مربوط به سر شماری­های ادواری وحوش در استانها و پردازش آنها به منظور برنامه ریزی مناسب جهت حفاظت و بهره برداری گونه های جانوری وحشی
 •     تهیه دستور العمل های مربوط به امور شکار و صید وحفاظت حیات وحشبا هماهنگی واحدهای ذیربط و نظارت بر اجرای دقیق آن
 •     جمع آوری و پردازش آمار کشفیات شکار و صید و نظارت بر اعمال محرومیت های متخلفین شکار و صید
 •     سیاست گذاریدر زمینه تهیه انواع پروانه های شکار و صید و دفترچه ویژه شکار چیان و صدور پروانه های شکار ویژه
 •     بررسی و اعلام نظر در خصوص واردات وصادرات مجدد گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض که در فهرست ضمائم CITES قرار دارند با هماهنگی واحدهای تخصصی
 •     صدور مجوزهای مربوط به گونه های مشمول ضمائمCITES
 •     بررسی و اعلام نظر در خصوص گونه های جانوری مشمول ‍‍‍‍‍‍‍CITES نظیر مراکز نگهداری ، طرحهای تکثیر و پرورش ، کشفیات از متخلفین
 •     اعلام نظر در خصوص فعالیت سیرک ها و نمایشگاههای حیات وحش
 •     مکاتبه با دبیرخانه مرکزی کنوانسیون و سایر کشورهای عضو کنوانسیون ،گمرکات کشور ،ادارات کل استانها و ادارات کل ستادی در خصوص مسائل مربوط به کنوانسیون CITES
 •     شرکت در مجامع بین المللی ،نشست ها و کنوانسیون های مرتبط با CITES
 •     هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص امریه سربازان وظیفه و تهیه دستورالعمل های مربوطه و نظارت بر نحوه خدمتی سربازان وظیفه
 •     تهیه دستور العمل ،ساماندهی و برنامه ریزی مربوط به نحوه فعالیت همیاران محیط زیست
 •     تهیه دستورالعمل مربوط به صدور مجوز دفع حیوانات آسیب رسان با هماهنگی واحدهای ذیربط و جمع آوری آمار و اطلاعات و جمع بندی گزارشات مربوط جهت برنامه ریزی های کلان