آیکون منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1395/7/12 دوشنبه
اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید
- اداره هماهنگی و ساماندهی امور مناطق
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای واحدهای تخصصی ستادی و واحدهای استانی در راستای اجرای فعالیتها و برنامه های مصوب.
 • بررسی و ارائه پیشنهادات و راهکارهای کارشناسی برای حل مشکلات واحدهای استانی در تنظیم برنامه های حفاظتی مناطق تحت مدیریت و پیگیری آنها در سازمان مرکزی و سایر مراجع ذیربط.
 • تهیه دستورالعمل بر اساس ضوابط و مقررات سازمان در مورد حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع سطحی و زیرزمینی از قبیل معادن، جنگلها، مراتع، اراضی و ... در مناطق تحت مدیریت سازمان با همکاری واحدهای تخصصی و نظارت دقیق بر اجرای آنها.
 • تهیه آمار و اطلاعات و جمع بندی وضعیت اراضی مستثنیات در محدوده مناطق تحت مدیریت سازمان و برنامه ریزی به منظور اولویت بندی خرید مستثنیات و حصارکشی و مرزبندی مناطق.
 • برنامه ریزی و پیگیری و انجام امور مربوط به کمیته فنی بررسی طرح های تکثیر و پرورش وحوش وقرقهای اختصاصی.
 • صدور موافقت اصولی جهت تاسیس باغهای وحش ،تاسیس نمایشگاههای حیات وحش ،بهره برداری از قرقهای اختصاصی و تکثیر و پرورش و نگهداری و ورود و خروج حیوانات وحشی از کشور با هماهنگی واحدهای ذیربط
 • پیگیری و تعیین تکلیف گونه های وحشی کشف شده توسط واحدهای استانی با رعایت ضوابط و مقرراتو هماهنگی با واحدهای ذیربط.
 • تهیه دستورالعمل نگهداری گونه های جانور وحشی با هماهنگی واحدهای ذیربط و نظارت بر اجرای دقیق آن.
 • برنامه ریزی جهت صدور مجوزهای مربوط به فعالیت درمناطق تحت مدیریت نظیربازدید و گردشگری، نمونه برداری از نمونه های گیاهی و جانوری، تهیه فیلم و عکس، انجام فعالیتهای تحقیقاتی و ... با هماهنگی واحدهای ذیربط.
 • تهیه گزارش، آمار و اطلاعات سالیانه از بازدیدکنندگان از مناطق تحت مدیریت سازمان و پردازش آنهابه منظور انجام برنامه ریزی های مدیریتی و حفاظت در مناطق.
 • نظارت بر تهیه نمونه از گونه های گیاهی و جانوری به منظور انجام برنامه های تحقیقاتی و همچنین تهیه نمونه برای موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاه های حیات وحش
 
- اداره امور اجرایی و شکار و صید
 • جمع آوری آمارهای مربوط به سر شماری­های ادواری وحوش در استانها و پردازش آنها به منظور برنامه ریزی مناسب جهت حفاظت و بهره برداری گونه های جانوری وحشی
 • تهیه دستور العمل های مربوط به امور شکار و صید وحفاظت حیات وحشبا هماهنگی واحدهای ذیربط و نظارت بر اجرای دقیق آن
 • جمع آوری و پردازش آمار کشفیات شکار و صید و نظارت بر اعمال محرومیت های متخلفین شکار و صید
 • سیاست گذاریدر زمینه تهیه انواع پروانه های شکار و صید و دفترچه ویژه شکار چیان و صدور پروانه های شکار ویژه
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص واردات وصادرات مجدد گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض که در فهرست ضمائم CITES قرار دارند با هماهنگی واحدهای تخصصی
 • صدور مجوزهای مربوط به گونه های مشمول ضمائمCITES
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص گونه های جانوری مشمول ‍‍‍‍‍‍‍CITES نظیر مراکز نگهداری ، طرحهای تکثیر و پرورش ، کشفیات از متخلفین
 • اعلام نظر در خصوص فعالیت سیرک ها و نمایشگاههای حیات وحش
 • مکاتبه با دبیرخانه مرکزی کنوانسیون و سایر کشورهای عضو کنوانسیون ،گمرکات کشور ،ادارات کل استانها و ادارات کل ستادی در خصوص مسائل مربوط به کنوانسیون CITES
 • شرکت در مجامع بین المللی ،نشست ها و کنوانسیون های مرتبط با CITES
 • هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص امریه سربازان وظیفه و تهیه دستورالعمل های مربوطه و نظارت بر نحوه خدمتی سربازان وظیفه
 • تهیه دستور العمل ،ساماندهی و برنامه ریزی مربوط به نحوه فعالیت همیاران محیط زیست
 • تهیه دستورالعمل مربوط به صدور مجوز دفع حیوانات آسیب رسان با هماهنگی واحدهای ذیربط و جمع آوری آمار و اطلاعات و جمع بندی گزارشات مربوط جهت برنامه ریزی های کلان
- اداره تجهیزات و پشتیبانی مناطق
 • برنامه ریزی و اقدام در مورد تشکیل ستاد بحران های زیست محیطی و حوادث غیر مترقبه و پیگیری ویژه در مواقع بروز آنها با هماهنگی مدیران ستادی و استانی
 • سیاست گذاری در زمینه مدیریت بحران با تابعیت از سیاستهای ملی
 • برآورد نیازهای تجهیزاتی(حفاظتی ،رفاهی،عملیاتی و...) مناطق تحت مدیریت در امر حفاظت از عرصه های طبیعیو برنامه ریزی جهت تامین آنها
 • تهیه بانک اطلاعات بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه و خسارات
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت تجهیز و ساماندهی مناطق تحت مدیریت با بهره گیری از اعتبارات ملی
 • تعیین شاخص ها و معیارها به منظور استانداردسازی تجهیزات و امکانات مورد نیاز مناطق تحت مدیریت و محیط بانی ها
 • برنامه ریزی جهتاجرای مدیریت نوین در مناطق تحت مدیریت
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *