\
آیکون منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

پرسش هاي متداول

یکشنبه 19 اسفند 1397 1. نحوه ارسال طرح پژوهشی و فناوری پیشنهادی به سازما ن چگونه است؟

فایل پیشنهاد طرح در قالب ورد به دفتر پژوهش و توسعه فناوریهای محیط زیست از طریق پست الکترونیک  Research@doe.ir ارسال نمایید.

كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اخبار مرتبط