آیکون منو

اخبار دفتر

گزارش تصویری

بيشتر

استاندارد ها و شاخص ها

1395/9/13 شنبه
1- بررسی طرحها و پروژه های پژوهشی و فناورانه
مستند قانونی شاخص: قانون بودجه سالیانه( اختصاص 3 درصد بودجه به بخش پژوهش)

فرایند

پرسش هاي متداول

1.	نحوه ارسال طرح پژوهشی  و فناوری پیشنهادی به سازما ن چگونه است؟
2.	چه کسانی می توانند طرح های پژوهشی و فناوری را انجام دهند ؟
3.	نحوه دریافت فایل فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی و فناوری را توضیح دهید؟
4.	نحوه دریافت فایل اولویت های پژوهشی و فناوری را توضیح دهید؟
لینک ها
پروژه های مطالعاتی
عملکرد دفتر
1395/8/26 چهارشنبه
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *