تشکیلات دفتر
«دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست»
مدیر کل دفتر پژوهش و توسعه فناوریهای محیط زیست
معاون دفتر پژوهش و توسعه فناوریهای محیط زیست
مسئول دفتر
متصدی امور دفتری
گروه هماهنگی پژوهشی و فناوریهای نوین محیط زیست
رییس گروه  هماهنگی پژوهشی و فناوریهای نوین محیط زیست
کارشناس پژوهش های بنیادی
کارشناس پژوهشهای کاربردی
کارشناس هماهنگی پژوهشی
کارشناس فناوری های محیط زیست
کارشناس فناوری های محیط زیست
کارشناس فناوری های محیط زیست
   گروه کتابخانه تخصصی و اسناد
   رییس گروه
  کارشناس کتابداری
  کارشناس کتابداری
 کارشناس کتابداری
 کارشناس کتابداری
 کارشناس کتابداری
 کارشناس کتابداری
 کارشناس کتابداری