آیکون منو
فرمها
    

      لطفا فایل پیشنهاد طرح را در قالب word به دفتر پژوهش و توسعه فناوریهای محیط زیست از طریق

      پست الکترونیک  Research@doe.ir   ارسال نمایید.

فرم طرح های پژوهشی

فرم طرح های فناورانه
 
 به پیشنهاداتی که بدون فایل الکترونیک ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *