آیکون منو
بخشنامه ها و آیین نامه ها
متون عمومي
1392/12/24 شنبه

بسمه تعالی

 

آئین نامه شورای راهبردی پژوهش و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست

 

مقدمه:

 

            در راستای تحقق اهداف و وظایف پژوهشی و فناوری و به منظور تعمیق فعالیتها و پژوهش محوری تصمیمات، در جهت ارتقاء سطح آگاهی های زیست محیطی و اشاعه فرهنگ آن در آحاد مختلف جامعه کشور برای دستیابی به راه حل های مطلوب وبه منظور سیاستگذاری ،هدایت کلان، نظارت عالیه و هماهنگی در امور پژوهش و ایجاد زمینه برای توسعه آن در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و تحول کمی و کیفی و کاربردی نمودن طرح ها و تعامل بخش با کلیه مراکز پژوهشی و فناوری و تحقیقاتی اعم از دولتی و غیردولتی و حمایت و پشتیبانی از ترویج و گسترش یافته های تحقیقاتی،  شورای راهبردی پژوهش و فناوری سازمان  با اهداف،  شرح وظایف و ترکیب اعضای زیر تشکیل می گردد.

 

ماده 1 : اهداف

 

1-    سیاستگذاری، هدایت کلان و نظارت برفعالیتهای ‌پژوهشی و فناوری و تحقیقاتی در سازمان

2-    توسعه کمی و کیفی طرح های پژوهشی و فناوری در جهت تحقق اهداف و وظایف سازمان

3-    ارتقاء و توسعه ظرفیتهای تحقیقاتی و پژوهشی و فناوری دستگاه از طریق تعامل اثربخش و سازمان یافته با مراکز آموزشی و ‌پژوهشی

4-    ارتقاء سازمان به یک سازمان پژ‍وهش محور و دانش بنیان    

5-    توسعه فناوری، مالکیت فکری و تجاری سازی یافته های پژوهشی در سازمان

 

 

ماده 2 : وظایف شورای راهبردی پژوهشی

 

1-    تصویب سیاستهای کلان ملی پژوهشی، فناوری محیط زیست کشور

2-    بررسی و تصویب محورهای  مطالعات کلان و پژوهشهای عملیاتی ( کاربردی ) بخش محیط زیست در حوزه ‌پژوهش و  فناوری

3-    تصویب برنامه های بلندمدت و میان مدت  در حوزه ‌پژوهش و  فناوری

4-    نظارت راهبردی بر طرحهای کلان پژوهشی و فناوری در  سازمان

5-    بررسی و نظارت بر گزارش عملکرد و فعالیتهای ‌پژوهشی و فناوری و  سازمان در کل کشور براساس مصوبات شورا

6-    تصویب برنامه های جامع توسعه علمی و فناوری محیط زیست

7-    نظارت بر انجام برنامه های جامع پژوهش، فناوری و تحقیقات محیط زیست

8-    تعیین خط مشی های کلی ارتباط و تعامل با مراکز و مجامع علمی-  پژوهشی

9-     تصویب آئین نامه هاو دستورالعملهای  ‌پژوهشی و فناوری در راستای بهبود فرآیندها و رویه ها

10- تصویب سیاستهای همکاریهای پژوهشی و فناوری با دانشگاهها در زمینه های مربوط به سازمان

11- تعیین نحوه فعالیت پژوهشی و فناوری در استانها

12- بررسی، تصویب و تامین منابع مالی مورد نیاز حوزه پژوهش و فناوری

13-شورا می تواند نسبت به تمام وظایف و اختیارات کمیته های تخصصی سازمان(موضوع ماده 10) بطور مستقیم با حفظ وظایف و اختیارات و اعضای قانونی اتخاذ تصمیم نماید.

 

تبصره : طرح های کلان ملی پژوهشی و فناوری پس از بررسی و تائید در  کمیسیون شورای راهبردی پژوهشی و فناوری یا کمیسیون شورای فناوری سازمان (با توجه به موضوع)  در شورای راهبردی پژوهشی به تصویب خواهد رسید.

 

ماده 3: ترکیب اعضا

 

1-    رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ( رئیس شورا)

2-    معاون آموزش و پژوهش (‌نایب رئیس)‌

3-    معاون توسعه مدیریت،‌حقوقی و امور مجلس

4-    معاون محیط طبیعی

5-    معاون محیط زیست انسانی

6-    معاون محیط زیست دریایی

7-    رییس مرکز امور بین الملل ( با توجه به پروژه های بین المللی)

8-    مدیر دفتر پژوهش و فناوریهای نوین محیط زیست ( دبیر جلسه)

9-     رئیس دانشگاه محیط زیست

10-شش نفر صاحب نظر از دانشگاهها و مراکز علمی ( خارج از سازمان)‌ با توجه به موضوع

 

تبصره : اعضای شورا با حکم رئیس سازمان منصوب می گردند.

 

ماده 4:  ضوابط تشکیل شورا

 

-         شورای راهبردی پژوهشی و فناوری هر دوماه یک بار در محل اتاق جلسات ریاست  تشکیل جلسه می دهد.

-         ریاست شورای راهبردی پژوهشی  و فناوری درکلیه جلسات عادی و فوق العاده با رئیس سازمان است؛ و در غیاب ایشان معاون آموزش و پژوهش سازمان عهده دار اداره جلسات می باشد.

-         حضور رئیس یا نائب رئیس شورا جهت رسمیت جلسات الزامی است.

-         در موارد لزوم با صلاحدید رئیس سازمان، جلسه فوق العاده شورای راهبردی پژوهشی و فناوری تشکیل خواهد شد.

-         جلسات شورا حداقل با دوسوم اعضاءرسمیت پیدامی کند.

-         درصورت تساوی آرا نظر ریاست سازمان اجراخواهدشد.

-         حسب مورد از متخصصین و صاحب نظران بدون حق رای دعوت به عمل خواهد آمد.

 

 

ماده 5: نحوه تصمیم گیری در شورا

 

تصمیماتی که با اکثریت آرا و تائید ریاست شورا ( رئیس سازمان)‌ به تصویب برسند نافذ خواهند بود و در سطح سازمان مرکزی و ادارات کل حفاظت زیست استان های کشور قابل اجرا است.

 

 

ماده 6: شرح وظایف دبیرخانه شورای راهبردی پژوهشی و فناوری

 

1-    تنظیم برنامه و دستور جلسات شورا و ابلاغ مصوبات شورا.

2-    پیگیری،‌انجام هماهنگی های لازم و نظارت براجرای مصوبات شورا.

3-    تهیه گزارشهای نظارت و ارزیابی  و ارائه آنها به شورا.

4-    طبقه بندی، مستندسازی، حفظ و نگهداری اسناد مربوط به شورا.

5-    ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز شورا.

6-    تنظیم آئین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز فعالیت های ‌پژوهشی و  فناوری

7-    تهیه و تدوین گزارش های ادواری از فعالیت های ‌پژوهشی و فناوری  سازمان ( براساس گزارش های کمیته های تخصصی ستادی و شورای ‌پژوهشی و فناوری استانها).

8-    ایجاد بانک اطلاعاتی امور پژوهشی و فناوری کل کشور و هماهنگی با دبیرخانه های زیرمجموعه.

 

ماده 7: کمیسیون شورای راهبردی پژوهشی و فناوری

  شورا با توجه به حوزه های تحقیقاتی سازمان دارای دو کمیسیون پژوهشی و کمیسیون فناوری  است.

 

7-1 - کمیسیون پژوهشی

این کمیسیون به منظور انجام مطالعه و بررسی کارشناسانه موارد علمی، تخصصی و امور مربوط به سازماندهی و ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی سازمان شکل گرفته است و در واقع در جهت تسهیل شرح مباحث پژوهشی در شورای راهبردی ‌پژوهشی سازمان  عمل می کند.

 

7-2- کمیسیون فناوری

این کمیسیون به منظور مالکیت فکری ، تجاری سازی یافته های پژوهشی ،کارآفرینی ،آینده پژوهی  و بررسی کارشناسانه موارد علمی، تخصصی و امور مربوط به سازماندهی و ارزشیابی فعالیتهای فناورانه سازمان شکل گرفته است و در واقع در جهت تسهیل شرح مباحث توسعه فناوری در شورای راهبردی ‌پژوهشی سازمان  عمل می کند.

 

 

ماده 8: وظایف کمیسیون های  شورای راهبردی پژوهشی و فناوری

 

8-1- وظایف کمیسیون پژوهشی

 

1-    بررسی و پیشنهاد در خصوص سیاستها،‌خط مشی ها و اولویتهای پژوهشی  به شورا.

2-    بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد قوانین، مقررات،‌دستورالعملها و روشهای توسعه ارتقاء کمی و کیفی ارتباط با نهادها و دانشگاهها و موسسات عالی در سطوح ملی و منطقه ای و بین المللی

3-    ارائه پیشنهاد در زمینه انتخاب طرح ها و پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی  سازمان

4-    بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز کمیته های تخصصی و شورای ‌پژوهشی و فناوری استانها قبل از طرح در شورا

5-    بررسی و اظهار نظر در مورد شرح خدمات مربوط به طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی

6-    بررسی اولیه طرح ها و پروژه های پژوهشی که با نظر شورا به کمیسیون محول می شود

7-    تعیین چارچوب چگونگی نظارت و ارزیابی فعالیتهای پژوهشی واحدهای ستادی واستانی و ارائه به شورا جهت تصویب.

8-    تصویب برگزاری سمینارهای علمی و پژوهشی ملی و بین المللی

 

8-1- وظایف کمیسیون فناوری

 

1-    بررسی و پیشنهاد در خصوص سیاستها،‌خط مشی ها و اولویتهای فناوری  به شورا.

2-    بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد قوانین، مقررات،‌دستورالعملها و روشهای توسعه ارتقاء کمی و کیفی ارتباط با نهادها و دانشگاهها و موسسات عالی در سطوح ملی و منطقه ای و بین المللی

3-    ارائه پیشنهاد در زمینه انتخاب طرح ها و پروژه های توسعه فناوری، مالکیت فکری و تجاری سازی یافته های پژوهشی  سازمان

4-    بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز کمیته های تخصصی و شورای ‌پژوهشی و فناوری استانها قبل از طرح در شورا

5-    بررسی و اظهار نظر در مورد شرح خدمات مربوط به طرح ها و پروژه های توسعه فناوری

6-    بررسی اولیه طرح ها و پروژه های توسعه فناوری که با نظر شورا به کمیسیون محول می شود

7-    تعیین چارچوب چگونگی نظارت و ارزیابی فعالیتهای توسعه فناوری واحدهای ستادی واستانی و ارائه به شورا جهت تصویب.

 

ماده 9 : ترکیب اعضای کمیسیون

 

9-1- اعضای کمیسیون پژوهشی

1-    دبیر شورای ‌پژوهشی ( رئیس کمیسیون)

2-    سه نفر از اعضای مدعو شورای ‌پژوهشی و فناوری  سه نفر اعضا حقیقی

3-    دبیر کمیته تخصصی ‌پژوهشی و فناوری 

4-    دو نفر نماینده تام الاختیاراز سوی مدیران کل استانها

5-  سه نفر از مدیران کل معاونت های طبیعی، انسانی،‌دریایی به عنوان نماینده

 

تبصره: کمیسیون می تواند برحسب موارد و موضوعات مورد بحث در آن، از کارشناسان و اعضای هیئت علمی کشور دعوت به عمل آورد.

 

 9-2- اعضای کمیسیون فناوری

1-    دبیر شورای ‌پژوهشی ( رئیس کمیسیون)

2-    سه نفر از اعضای مدعو شورای ‌ پژوهشی و فناوری سه نفر اعضا حقیقی

3-    دبیر کمیته تخصصی پژوهشی و فناوری

4-    دو نفر نماینده تام الاختیاراز سوی مدیران کل استانها

5-  سه نفر از مدیران کل معاونت های طبیعی، انسانی،‌دریایی به عنوان نماینده

 

 ماده 10:  کمیته های تخصصی شورای راهبردی پژوهشی و فناوری سازمان

 

1-     کمیته تخصصی آموزشی،‌ پژوهشی، فناوری و فناوری اطلاعات

2-    کمیته تخصصی توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس

3-    کمیته تخصصی محیط  طبیعی   

4-     کمیته تخصصی محیط زیست انسانی

5-     کمیته تخصصی محیط زیست دریایی

6-    کمیته تخصصی مرکز امور بین الملل

 

 

 ماده 11: وظایف کمیته های تخصصی

 

1-    تهیه و تدوین اهداف کوتاه،‌ میان و بلندمدت ‌ پژوهشی و فناوری

2-     بررسی و تصویب اولیه پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی و  فناوری

3-     نظارت براجرا و ارزیابی عملکرد پروژه های پژوهشی در سطوح ملی و استانی و ارائه گزارش به کمیسیون شورای پژوهشی و فناوری سازمان .

4-    تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی و پیشنهاد آنها به کمیسیون شورای راهبردی پژوهشی و فناوری جهت بررسی و ارائه به شورا برای تصویب

 

 ماده 12:  اعضاءکمیته های تخصصی

هریک از شش کمیته تخصصی  شورای راهبردی پژوهشی و فناوری دارای اعضای زیر هستند:

 

1-    معاون تخصصی ذیربط (رئیس کمیته )

2-     دبیر به انتخاب رئیس کمیته

3-     مدیران کل ستادی حوزه مربوطه

4-     شش نفر متخصص یا استاد دانشگاه به انتخاب رئیس کمیته

 

تبصره: حسب مورد از متخصصین  یا کارشناسان صاحب نظر با توجه به موضوع بدون حق رای دعوت به عمل خواهد آمد .

 تبصره: اسامی اعضاءکمیته تخصصی جهت اطلاع و تائید به شورای راهبردی پژوهشی و فناوری سازمان ارسال خواهد شد .(این افراد  به استثناء رئیس کمیته نباید عضو شورای راهبردی پژوهشی و فناوری باشند )

 

 

ماده 13: وظایف دبیرخانه کمیته های تخصصی

   

            - تنظیم دستورجلسات و صورتجلسات و پیگیری مصوبات کمیته تخصصی

            - مکاتبه با مدیران کل ستادی و استانی در امور پژوهشی  و فناوری کمیته تخصصی

            - تنظیم و ارائه گزارشهای ادواری از عملکرد کمیته تخصصی به رئیس کمیته

            - تنظیم مکانیسم نظارت بر عملکرد طرح ها و پروژه های پژوهشی و فناوری استانی و ملی و بین  المللی مربوط به کمیته تخصصی و ارائه گزارش به رئیس کمیته

 

 

ماده 14:  شورا های پژوهشی و فناوری استانی

 

ماده 15: ترکیب  اعضاء شورای استانی

 

            - مدیرکل استان (رئیس شورا)

- دبیر شورا (یکی از معاونین اداره کل)

- معاونین اداره کل

- سه نفر متخصص  یا اساتید دانشگاهی به انتخاب مدیرکل استان و تائید شورای راهبردی پژوهشی و فناوری سازمان مرکزی

تبصره: حسب مورد از متخصصین و کارشناسان صاحب نظر بدون حق رای دعوت به عمل خواهد آمد .

 

ماده 16: وظایف شورای پژوهشی و فناوری استانی

 

1-    تهیه و تدوین اهداف و اولویتهای پژوهشی و فناوری استانی در راستای سیاستها و اولویتهای اعلام شده شورای راهبردی پژوهشی و فناوری سازمان

            2 - بررسی و تصویب پروژه های پژوهشی و فناوری و مطالعاتی استانی

            3 - نظارت براجرا و ارزیابی عملکرد پروژه های پژوهشی و فناوری و مطالعاتی استانی.

            4- هماهنگی و همکاری با کمیته های تخصصی معاونت های سازمان مرکزی به منظور بررسی و نظارت و تصویب نهایی پروژه های پژوهشی و فناوری استانی

5-    تهیه و تدوین و پیشنهاد آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی وارائه به کمیته تخصصی مربوطه  سازمان .

تبصره: در صورتی که مبلغ پروژه پیشنهادی بیش از 000/000/150 ریال باشد ، ارسال طرح به کمیسیون پژوهشی و اخذ موافقت کمیسیون الزامی است.

 

ماده 17: وظایف دبیرخانه شورای پژوهشی  و فناوری استان

 

            1 - تنظیم دستورکار و صورتجلسات و پیگیری مصوبات شورای پژوهشی و فناوری استان

            2 - ایجاد بانک اطلاعاتی امور پژوهشی وهماهنگی با دبیرخانه های کمیته های تخصصی و شورای  راهبری پژوهشی  و فناوری سازمان

            3 - تنظیم گزارش های ادواری از عملکرد شورای پژوهشی و فناوری استان و ارائه آن به شورای راهبری پژوهشی و فناوری سازمان

4 - تنظیم مکانیسم نظارت بر پروژه های استانی و هماهنگی با دبیرخانه کمیته های تخصصی و   شورای راهبری پژوهشی و فناوری سازمان در این خصوص

 

 

ماده 18: این آیین نامه در 18 ماده و 8 تبصره در جلسه مورخ 14/10/92 شورای معاونین با حضور رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست طرح و پس از بررسی به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *