عملکرد
گزارش عملکرد سه ساله معاونت آموزش و پژوهش
گزارش عملکرد سه ساله معاونت آموزش و پژوهش در دولت تدبیر و امید منتشر شد.
نسخه الکترونیک این گزارش به صورت فایل PDF از
اینجا قابل دریافت است.
(9آبان95)
***********************************************

گزارش عملکرد آموزش و مشارکت مردمی دو ساله  1392-1393


******************************************************

گزارش عملکرد آموزش و مشارکت مردمی 1390

******************************************************

گزارش عملکرد آموزش و مشارکت مردمی  1389


- گزارش 6 ماهه اول 1389
- گزارش 6 ماهه دوم 1389
*******************************************************
گزارش عملکرد1392
دفتر آموزش و مشارکت مردمی

گزارش عملکرد سال 1392 دفتر آموزش و مشارکت مردمی به صورت PDF از اینجا قابل دریافت است
(به روز شده در 2/2/93)

-------------------------------------------------------------------------------------------