يكشنبه 21 آذر 1389
مونواکسید کربن

منوکسید کربن گازی است بی رنگ و بی بو که حتی در تراکم های بسیار کم نیز برای انسان و سایر جانوران خطرناک است. این گاز بیشتر در اثر احتراق ناقص سئختهای فسیلی تولید می شود. هنگامی که در فرایند سوخت مواد آلی ، اکسیژن حاضر جهت احتراق کم باشد، منوکسید کربن تشکیل می شود. منبع نشت CO در مناطق شهری وسایل نقلیه موتوری هستند به طوری که میزان منوکسید کربن با افزایش تعداد وسایل نقلیه در مناطق مختلف شهر افزایش می یابد. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی مقدار تولید منوکسیدکربن در جهان به طور تقریبی 2600 میلیون تن در سال برآورد گردیده است که 60% این مقدار توسط فعالیتهای انسانی تولید می شود
مواد موجود در خاک می تواند مقداری از این CO را جذب نموده و مقداری نیز در اثر فعل و انفعالات به CO2 تبدیل می شود. در صورتیکه میزان CO از ppm 750 تجاوز نماید سبب مرگ خواهد شد .
در مناطق شهری غلظت گاز منوکسیدکربن به بار ترافیکی وابسته بوده و با شرایط آب و هوایی مختلف نیز تغییر می کند. از منابع غیر شهری تولید کننده این گاز می توان سوزاندن پسمانده کشاورزی و آتش سوزی جنگل ها را نام برد.