مکانیسم های مالی کنوانسیون تغییر اقلیم

GCF  :

 
دستورالعمل ها :
فرمها  :
مثالهای ایده اولیه :
 
14270_-_Green_Cities_Programme
 
صندوق سبز اقلیم
 

 GCF Readiness and Preparatory Support Project of I.R. Iran


مراحل صدور تاییدیه No objection  


فرایند ثبت پروپوزالمعرفی ابزار خود ارزیابی اعتبار بخشی
لینک خود ارزیابی نهادهای ملی مقاضی اعتبار بخشی

https://www.greenclimate.fund/partners/accredited-entities/self-assessment-too


 

 

3.2_-_Investment_Framework

 


CDM :

list of activated company_CDM Glossary_CDM_2015
PDD_form02 PDD_form01
PDD_form04 PDD_form03
PDD_form06 PDD_form05
PDD_form08 PDD_form07
prior consideration_Form PDD_form09
001 PIN_Form
 NAMA :دستورالعملهای NAMA  :

 
developing_financeable_namas giz2013-en-climate-nama
Guidance Paper - NAMA Financing for Rural  Electrification guidance_for_nama_design_2013
NAMA+Guidebook_Third+Edition

 
نمونه فرمهای  NAMAsجهت دریافت حمایتهای مالی-فنی
 
01-nama-seeking-support-for-preparation 01-nama-seeking-support-for-preparation-web-v0.3
02-nama-seeking-support-for-implementation 02-nama-seeking-support-for-implementation-web-v0.3
03-nama-for-recognition 03-nama-for-recognition-web-v0.3
04-nama-support-available 04-nama-support-available-web-v0.3
nama-registration-form-v1.0   اعلام ضریب انتشار برق