آلفا بنزن پیروبنزن


یک هیدروکربن آروماتیک 5 حلقه ایست که به شدت سرطانزا وجهش زاست.این امر مربوط به کلاسی از ترکیبات آروماتیک دو حلقه ایست به نام بنزوپایرنها،که از یک حلقه بنزنی ویک ملکول پایرن تشکیل شده است.بنزوآلفاپایرن محصولیست که از احتراق ناقص در درجه حرارت بین 600-300 درجه سانتیگراد تولید می شود. در سال 1933برای اولین بار مشخص شد که بنزوآلفاپایرن موجود در قطران ذغال سنگ علت پاره ای از سرطانهای شغلی می باشد، مانند زگیل های سیاه(سرطانهای بیضه)لوله پاک کن ها در قرن 18 در انگلستان. درقرن نوزدهم سرطانهای پوست بطور وسیع درمیان کارگران صنایع سوختی شایع بود.در قرن بیستم زمانی که تومور های خطرناک پوستی روی حیوانات آزمایشگاهی که متناوبا در معرض قطران ذغال سنگ قرار گرفتند، مشاهده گردید، سمیت بنزوآلفاپایرن اثبات گردید