بنزن

بنزن یک ترکیب شیمیایی آلیست (هیدروکربن آروماتیک(. گاهی از Ph-H به دست می آید.بنزن مایعی رنگ زدا و بسیار آتشزابا بویی خوش می باشد.اما سرطانزا شناخته شده است.استفاده از آن به عنوان افزودنی به بنزین اکنون محدود گردیده ،اما یک حلال بسیار مهم در صنعت و نیزبه عنوان پیش ماده در تولید داروها،پلاستیکها، رزین های مصنوعی ورنگها به کار می رود.بنزن یک جزء اصلی و طبیعی در روغن خام می باشد،و ممکن است از ترکیبات دیگر موجود در نفت نیز حاصل شود.