هشتاد و چهارمین جلسه کمیته فرعی مواد زائد و شیمیایی خطرناک هشتاد و چهارمین جلسه کمیته فرعی مواد زائد و شیمیایی خطرناک با حضور ارگانهای ذیربط  از جمله وزارت امورخارجه؛ وزارت نفت: پژوهشگاه صنعت نفت؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ وزارت بهداشت: مرکز سلامت محیط وکار؛ وزارت صمت: دفتر امور محيط زيست، بهداشت و ايمني و

هشتاد و چهارمین جلسه کمیته فرعی مواد زائد و شیمیایی خطرناک با حضور ارگانهای ذیربط  از جمله وزارت امورخارجه؛ وزارت نفت: پژوهشگاه صنعت نفت؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ وزارت بهداشت: مرکز سلامت محیط وکار؛ وزارت صمت: دفتر امور محيط زيست، بهداشت و ايمني و دفتر مقررات صادرات و واردات ؛ وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات، وزارت نیرو: شرکت تولید نیروی برق حرارتی و وزارت کشور: سازمان شهرداریها و همچنین نمایندگان دانشگاه های تهران، صنعتی اصفهان؛ صنعتی امیرکبیر و شهید بهشتی در تاریخ 27/6/98 تشکیل گردید.

موضوع این جلسه بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری درخصوص موضوعات مورد طرح در پانزدهمین جلسه کمیته بازنگری آلاینده های آلی پایدار  (POPRC-15)، بررسی موضوع معافیت ماده شیمیایی PFOA، معرفی دانشگاههای طرف قرارداد طرح های مطالعاتی کنوانسیونهای استکهلم، روتردام، میناماتا و بازل جهت همکاری و همچنین تکمیل مقدماتی پرسشنامه کنوانسیون میناماتا برای ارائه در COP3  بوده است.

بيشتر