جلسات آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک پیش نویس آئین نامه اجرایی این قانون تهیه و در جلسات مشترک با وزارت جهاد کشاورزی

با توجه به اینکه قانون حفاظت از خاک طی نامه شماره 33308 مورخ 22/3/98 ریاست محترم جمهور ابلاغ گردید، مطابق ماده 26 قانون مذکور، متن پیش نویس آئین نامه اجرایی این قانون تهیه و در جلسات مشترک با وزارت جهاد کشاورزی مورخ 14/5/98 و 16/5/98 بررسی و تایید اولیه گردیده  و مقرر است  در جلسات آتی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور نهایی و به استحضار هیات محترم وزیران ارسال گردد.

بيشتر