استاندارد آلودگی صوت و ارتعاش
 
    تصویب آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی مصوب 19/3/1378 هیات وزیران
در اجرای ماده 2 آیین نامه نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی مصوب جلسه مورخ 19/3/1378 هیات وزیران حدود مجاز صدا در هوای آزاد ایران به شرح ذیل تعیین و موافقت شده است از زمان تصویب در سطح کشور به اجرا گذاشته شود.                                ادامهحریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق